دوشنبه 8 اسفند 1390

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي شوراي مجلات پژوهشي

 مقدمه‌:
 فن‌آوري‌ جديد، ضرورت‌ تحول‌ در کميت‌ و کيفيت‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، يکي‌ از مهمترين‌ منابعي‌ که‌ امکان‌ دسترسي‌ سريع‌ و آسان‌ را به‌ تحقيقات‌ روز براي‌ دانش‌ پژوهان‌ بويژه‌ دانشجويان ‌رشته‌هاي‌ مختلف‌ علمي‌ فراهم‌ مي‌سازد، مجلات‌ دانشگاهي‌ کشور مي‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ و تکامل‌ کمي‌ و کيفي‌ تحقيقات‌ مددمي‌رساند و زمينه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پيچيده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمي‌، صنعتي‌، کشاورزي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و... خواهدبود.
گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاه‌ها تکثر و تنوع‌ مجلات‌ علمي‌ کشور را ايجاب‌ مي‌کند. علاوه‌ براين‌ قانونمند نمودن‌ اين‌ مجلات‌ و انتشار آنها به‌ منظور جلوگيري‌ از اتلاف‌ سرمايه‌هاي‌ ملي‌ و علمي‌ مملکت‌ نيازي‌ است‌ که‌ بخوبي‌ احساس‌ مي‌شود.
حوزه‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ قم با اين‌ هدف‌ و به‌ منظور تقويت‌ مبادله‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ بين‌ مراکز علمي‌، ايجاد وحدت‌ رويه‌ در تشکيلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالي‌، توزيع‌ شايسته‌ تسهيلات‌ و همچنين‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرايي‌ بر مجلات‌علمي‌ دانشگاه‌ قم، آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ را به‌شرح‌ زير تدوين‌ نمود:
ماده‌ 1 - اهداف‌ انتشارمجلات‌ داراي‌ اعتبار علمي‌
الف: ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛
ب:‌ معرفي‌ دستاوردهاي‌ جديد پژوهشي‌ و ايجاد زمينه‌ تبادل‌ انديشه‌؛
ج: ايجاد زمينة‌ همکاري‌ بيشتر بين‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور؛
د : طرح‌ مسائل‌ علمي‌ نو و گسترش‌ مرزهاي‌ دانش‌؛
هـ : ايجاد روحيه‌ و انگيزه‌ تحقيق‌ در جامعه؛
و : کمک‌ به‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ مراکز آموزشي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و همچنين‌ ميان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربيات‌ و کسب‌ دستاوردهاي‌ تازه‌ علمي‌؛
ز: کمک‌ به‌ مسأله‌يابي‌ و حل‌ مسائل‌ علمي‌، فني‌ در ارتباط‌ با تنگناهاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ کشور.
ماده‌ 2 - شوراي‌ مجلات‌
الف‌ : به ‌منظور انتقال‌ اطلاعات ‌ستادي‌، طرح‌ و چاره‌جويي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلات‌، حفظ‌ يکپارچگي‌تصميمات ‌وهماهنگي‌‌مجلات‌، شورايي ‌به‌‌نام‌"شوراي‌‌مجلات‌علمي‌‌دانشگاه‌"تشکيل‌ مي‌شود.
ب‌ : شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسي‌ فعاليت‌ مجلات‌، با تصميم گيري‌ در موارد لازم‌ و تدوين‌ و ارائه‌ پيشنهاد تغيير درآيين‌نامه‌ اجرايي‌، به‌ بهبود کمي‌ و کيفي‌ مجلات‌ کمک‌ خواهد کرد.
 ج: ترکيب‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: مدير امور پژوهشي ، معاون‌ پژوهشي‌ دانشکده ها و سردبيران‌ و مديران‌ مسؤول ‌مجلات‌.
د: رئيس شوراي مجلات به انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ه: جلسات‌‌شورا حداقل‌ هردوماه ‌‌يک‌‌بار تشکيل‌ مي‌شود و با حضورحداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسميت‌ مي‌يابد.
ماده‌ 3 - وظايف‌ شوراي‌ مجلات‌ علمي‌ دانشگاه‌ 
الف‌: توسعه مجلات علمي دانشکده ها
ب: ارائه‌ وتدوين‌ راهبردهاي‌ کلان‌ مجلات؛
ج‌: ارائه‌ پيشنهادها و راهکارهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقاي‌ دائمي‌ سطح‌ کيفي‌ مجلات
د‌: حفظ‌ وحدت‌ رويه‌ مجلات‌ در خصوص‌ مسايل‌ اجرايي‌ ومالي
ه: طرح‌ مسايل‌ و مشکلات‌ اجرايي‌ - مالي‌ مجلات‌ و ارائه‌ راه‌ حل
وـ : نظارت‌ و ارزيابي‌ مستمر بر عملکرد مجلات
ز: ارايه‌ روش‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ هدايت‌ مجلات‌ در جهت‌ اطلاع‌رساني‌ قوي‌ به‌ مخاطبين‌ خود
ح: پيشنهاد تغييرآيين‌نامه‌ اجرايي‌ مجلات
ط‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلات‌ وارايه‌ پيشنهادهاي‌ سازنده‌
ي: تصميم‌گيري‌ در مورد شمارگان‌ مجلات
ک‌: ساير امور مرتبط‌ با فعاليت‌ اين‌ شورا که‌ از سوي‌ معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ مي‌گردد.
تعداد بازديد اين صفحه: 12762
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما