شنبه 2 ارديبهشت 1391 معرفي فصلنامه علوم ادبي

نام مجله: مجله علمي تخصصي علوم ادبي

ترتيب انتشار: دو فصلنامه

مدير مسئول: دکتر موحدي

سردبير: دکتر محمود بشيري

هيات تحريريه:

آدرس: قم، دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله علوم ادبي

شماره تماس و فکس: 02512853311

تعداد بازديد اين صفحه: 14976
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما