زمان ديجيتال سرور

پنجشنبه 19 تير 1399   03:19:59

اخبار

اخبار

دكتر رهسپارفرد معاون دانشجويي دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه: كسب مقام هاي مختلف كشوري در سالهاي اخير نشان از اقدامات جهادي كليه همكاران در اين مجموعه بوده است

دكتر رهسپارفرد معاون دانشجويي دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي به بيان شرح خدمات ارايه شده در اين معاونت پرداخت.

 

وي اظهار داشت با توجه به اين كه برنامه ريزي و نظارت بر ارائه خدمات معيشتي و سـلامت دانشـجويان شـامل خـدمات اسـكان، تغذيه، تسهيلات دانشجويي، كار دانشجويي، امور تربيت بـدني و مسـابقات ورزشـي، انـواع خـدمات مشـاوره‌ دانشجويي، امور بهداشت و درمان، امور شوراهاي انضباطي و بررسي موارد خـاص دانشـجويان و امور دانشجويان غير ايراني در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه انجام مي‌شود، لذا اين معاونت بيشترين ارتباط مستقيم را با دانشجويان عزيـز دارد و به همين علت بنده و ساير همكارانم در طول ۵ سال گذشته همواره پذيرا و پاسخگوي حضوري دانشجويان گرامي همچون فرزندان خود بوده ايم.

 

وي با بيان اينكه اساس ارائه خدمات كمي و كيفي بيشتر، توام با انضباط مالي و اداري، مورد توجه و تاكيد كاركنـان خدوم اين حوزه بوده است بيان كرد:

بر اساس شاخص هاي وزارت علوم اين معاونت در طي سالهاي گذشته اقدامات رو به رشدي را در زمينه ارتقا رضايتمندي دانشجويان و همچنين كسب مقام هاي مختلف كشوري در سالهاي اخير را شاهد بوده است كه اين خود نشان اقدامات جهادي كليه همكاران اين مجموعه مي باشد.

 

دكتر رهسپار فرد پيرامون اهم فعاليت هاي صورت پذيرفته تصريح كرد:

با توجه به اهميت افزايش بازدهي و كاهش زمان پاسخگويي، سيستمي كردن فرايند اختصـاص خوابگـاه بـه دانشـجويان در سيسـتم گلسـتان بـويژه براي دانشجويان جديدالورود و ثبت اموال خوابگاهي دانشگاه و موجود در اتاقهاي خوابگاه ها و تحويل آن به  دانشجويان هر اتاق از اقدامات مهم صورت پذيرفته است.

 

استفاده بيشتر از ظرفيت سيستم گلستان جهـت اطـلاع رسـاني و الكترونيكي كردن امور و تلاش براي كاهش حداكثري مراجعات حضوري و تلفني نيز از ديگر اقدامات اين معاونت مي باشد كه عملا نيز باعث كاهش چشمگير مراجعات حضوري و تلفني نسبت به قبل گرديده است.

 

راه اندازي «سيستم ارزيابي بر خط» اداره اغذيه از اسفندماه ۱۳۹۴ و اطلاع دقيق از نظر جمعي دانشجويان عزيز جهت برنامه ريزي دقيق و مطابق با سلايق دانشجويان از ديگر موارد مهم صورت پذيرفته است.

 

وي افزود:

جهت خدمت رساني بهتر به دانشجويان گرامي در «شوراهاي بررسـي مـوارد خـاص دانشگاه و استاني» شاهد كـاهش چشـمگير زمـان بررسي پرونده به كمتر از ده روز كاري با حفظ دقت هستيم كه اين امر موجب رضايت مندي بيشتر از دانشـگاه گرديده است.

 

طي ۵ سال گذشته به بيش از ۸ هزار پرونده در اين شوراها رسيدگي و راي صادر شده است.

 

دكتر رهسپارفرد پيرامون مهمترين اقدامات مركز مشاوره و درمان نيز بيان كرد:

خوشبختانه در اين مدت «شوراي سياست گذاري مركز مشاوره» جهـت اولويت بندي و تعيين استراتژي مركز مشاوره دانشگاه راه اندازي شد و جلسات آن تداوم داشت.

 

وي افزود: پيرامون رصد آسيب هاي اجتماعي در دانشگاه جلسات متعددي با مديريت معاون دانشجويي و همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، معاونت فرهنگي و ساير مجموعه هاي مرتبط جهت ارايه راهكارهاي عملي پيشگيري و اصلاح برخي آسيب ها برگزار شده است.

 

اجراي طرح هاي ملي و استاني نظير پايش سلامت روان، سيماي زندگي و نشاط اجتماعي با مشاركت ۹۹۶۹ دانشجو يكي ديگر از اقدامات ۵ ساله اين مركز مي باشد.

 

معاون دانشجويي افزود:

در حوزه خدمات مشاوره اي تعداد ۵۹ كارگاه جهت توانمندسازي دانشجويان گرامي تشكيل گرديده است.

 

همچنين جهت ارايه خدمات مشاوره اي بهتر، با مراكز معتبر مشاوره اي از جمله وزارت علوم و مركز مشاوره مؤسسه آموزشي - پژوهشي امـام خميني (ره) تعامل و تفاهم صورت پذيرفته است.

 

رييس شوراي نظارت بر خوابگاههاي غير دولتي استان گفت:

از ديگر اقدامات اين معاونت برگزاري جلسات هماهنگي شوراي نظارت بر خوابگاههاي غير دولتي استان قم از سال ۹۴ جهت صدور مجوز خوابگاههاي داراي استاندارد لازم و همچنين رصد ساير خوابگاهها و بررسي مسايل دانشجويان ساكن در استان با حضور دستگاههاي مسئول استاني بوده است.

 

دكتر رهسپار فرد گفت: برگزاري جلسات هماهنگي امور كنسولي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان قم و پيگيري مسائل حوزه معاونت دانشجويي با نهادهاي بالادستي نظير استقرار مجدد كميسـيون بررسـي مـوارد خـاص اسـتاني در دانشگاه، تلاش در راستاي راه اندازي مركز زبان فارسي در دانشگاه براي متقاضيان غير ايراني از ديگر اقدامات اين معاونت مي باشد.

 

در ادامه معاون دانشجويي دانشگاه به بيان اقدامات اخير در حوزه سراهاي دانشجويي پرداخته و بيان كرد:

جهت افزايش ظرفيت سراهاي دانشجويي خواهران با تغيير كاربري سه طبقه ساختمان معصوميه در سالهاي ۹۶ و ۹۷ به خوابگاه و اسكان بيش از ۷۰۰ نفر از خواهران در درون دانشگاه تلاش هاي زيادي صورت پذيرفت كه در پيگيري هاي متعدد شاهد جذب اعتبارات از صندوق رفاه دانشجويان جهت تعمير و تجهيز سراهاي دانشجويي و متمركز نمودن اسكان خواهران شديم.

 

وي افزود: دانشگاه قم طي ۵ سال گذشته ميزبان بيش از ۱۲۵۰۰ دانشجوي غير بومي در سراي دانشجويي بوده است. خوشبختانه براي خدمت رساني بيشتر در حوزه خوابگاهي، اخيرا نيز مجوز ساخت يك سراي ملكي ۴۰۰ نفره از صندوق رفاه دانشجويان و منطقه ۴ كشور در سال ۹۷ اخذ نموده ايم كه مي بايست اعتبارات ساخت آن نيز در گام هاي بعد جذب شود.

 

وي ضمن تشكر از مساعدت هاي صندوق رفاه دانشجويان و سازمان امور دانشجويان بيان كرد:

بحمدلله توانستيم سراهاي دانشجويي معصوميه، شهيدان ميرباقري و گل آور را در سال هاي ۹۶ و ۹۷ با مساعدت هاي صندوق رفاه دانشجويان دو رتبه ارتقا دهيم. ايجاد اتاق مشاوره و سلامت جسم با تجهيز دستگاههاي قابل قبول، تجميع سراهاي دانشجويي پسران و راه اندازي سيستم كنترل تردد مكانيزه،  ايجاد زمين چمن مصنوعي(در سال ۹۷) در سراهاي دانشجويي پسران و ايجاد دو اتاق تندرستي در سراهاي دختران و پسران (در سال ۹۷) با مساعدت صندوق رفاه دانشجويان و سازمان امور دانشجويان از ديگر اقدامات و خدماتي است كه به دانشجويان عزيز ارايه گرديده است.

 

دكتر رهسپارفرد با بيان اينكه در دانشگاه قم سرانه فضاي ورزشي دانشگاه به بيش از ۲.۱ متر مربع به ازاي هر دانشجو افزايش يافته است كه وضعيتي برتر در بين دانشگاههاي منطقه داراست، افزود:

راه اندازي زمين فوتبال و واليبال ساحلي، اخذ مجوز جاده تندرستي از سازمان امور دانشجويان و همچنين جذب يك ميليارد ريال بابت راه اندازي آن براي سراهاي دانشجويي خواهران از ديگر افتخارات دانشگاه مي باشد كه در عمل در قالب برگزاري موفقيت آميز المپياد كشوري، گردهمايي‌هاي كشوري، منطقه‌اي و استاني و درون دانشگاهي متعدد - بالاخص در زمينه ورزشي- در اين مدت خود را نشان داده است.

 

وي افزود:

اين معاونت توانسته با شناسايي و ايجاد تعامل با بيش از ۲۰ نفر از اساتيد دانشگاه با مرتبه دانشياري و بالاتر، جهت داوري آثـار دانشـجويان شـركت كننـده درجشـنواره انتخاب دانشجوي نمونه سال هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ و دقت در داوري، سبب تشويق دانشجويان و صعود ۴ نفر از دانشجويان در مرحله كشوري گردد كه در اين زمينه از تمامي اعضاي شوراي دانشگاهي جشنواره، اساتيد ارجمند و همكاران گرامي كمال تشكر را دارم.

 

دكتر رهسپار با بيان اينكه در سال تحصيلي گذشته حدود ۹۰۰ هزار پرس با قيمت تقريبي شش ميليارد تومان طبخ و توزيع شده است.

 

وي افزود:

بهسازي سالن غذاخوري در سال ۹۶، افزايش فضاي حدود ۴۰۰ متر مربعي آشپزخانه رستوران دانشجويي در سال ۹۷ و نيمه صنعتي سازي رستوران دانشجويي در سال ۹۷ از مهمترين اقداماتي است كه با مساعدت صندوق رفاه دانشجويان و سازمان امور دانشجويان صورت پذيرفته است و خوشبختانه طبق نظرسنجي دانشجويان عزيز رضايت نسبي دانشجويان را در زمينه رستوران دانشجويي شاهد بوده ايم و البته بايد تلاش ها براي افزايش رضايتمندي دانشجويان ادامه يابد.

لازم به ذكر است ارايه خدمت به دانشجويان در ۴ بوفه دانشجويي نيز صورت پذيرفته است.

 

وي پيرامون ارايه تسهيلات بيان كرد:

اداره رفاه دانشجويان دانشگاه با بيش از ۲۰ نوع وام به دانشجويان گرامي، طي ۵ سال گذشته به حدود ۱۵۵۰۰ دانشجو و به مبلغي بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان تسهيلات ارايه نموده است. بعلاوه از دانشجويان مستعد جهت همكاري در اداره دانشگاه و كسب تجربه در قالب كار دانشجويي به تعداد ۹۰۰ دانشجو در سالهاي اخير بهره مند شده است.

 

معاون دانشجويي دانشگاه قم پيرامون جذب دانشجويان غير ايراني و خدمات ارايه شده به اين دانشجويان بيان كرد:

در اين امر شاهد رشد چهار برابري پذيرش بوده ايم كه اين موضوع دانشگاه قم را در رده ي سه دانشگاه برتر كشور در اين زمينه قرار داده است.

همچنين از ديگر خدمات ارايه شده به دانشجويان ارجمند غير ايراني، در زمينه اقامت تحصيلي مي توان به حذف مراجعه حضوري به پليس مهاجرت در اداره اموركنسولي اشاره كرد.

 

وي برگزاري موفق انتخابات شوراهاي صنفي برادران و خواهران و استفاده از ظرفيت ايشان در انتقال نظرات دانشجويان جهت بهبود امور صنفي از ديگر اقدامات اخير اين معاونت برشمرد و بيان نمود كه اميدواريم دانشجويان گرامي مطالبات قانوني خود را از طريق اين شورا پيگيري نمايند.

 

دكتر رهسپار فرد بيان كرد:

از ديگر توفيقات اين معاونت، جذب بودجه و منابع مالي از سازمان امور دانشجويان و صندوق رفاه دانشجويان طي اين سالها بوده است كه منجر به جذب بيش از ۶۰ ميليارد ريال اعتبار ابلاغي شده است؛ با توجه به كمبود منابع دولت جهت تعمير و تجهيز خوابگاهها و رستوران دانشجويي، گام بزرگي در جهت توسعه خدمات محسوب مي گردد.

 

همچنين قابل به ذكر است كه در سال ۹۷، هشت دانشگاه به عنوان دانشگاه هاي برتر از حيث ارايه خدمت و توسعه فضاهاي ورزشي، تفريحي و رفاهي انتخاب شدند كه دانشگاه قم توانست در بين دانشگاههاي برتر فوق قرار گرفته و خدمات صورت گرفته مستندسازي گرديد و در دهه مبارك فجر در شبكه هاي تلويزيوني به نمايش در آمد.

 

معاون دانشجويي دانشگاه قم در ادامه بيان داشت:

تلاش صادقانه براي كسب رضايتمندي دانشجويان گرامي بزرگترين افتخار همكاران اين معاونت و دانشگاه مي باشد و در اين راستا دانشگاه قم توانسته است بر اساس شاخص هاي سازمان دانشجويان و صندوق رفاه دانشجويان كشور عنوان «معاون دانشجويي شايسته تقدير كشوري» و همچنين عنوان «مركز بهداشت و درمان برتر كشور» را براي اولين بار نصيب دانشگاه نمايد.

 

دكتر رهسپارفرد پيرامون اقدامات اخير اين حوزه بيان كرد:

جذب ۲.۷۵ ميليارد ريال از سازمان امور دانشجويان جهت تكميل سالن ورزشي خواهران (كه هم‌اكنون در حال اجراست)؛ پيگيري طرح تجميع سراهاي خواهران و تخصيص فضاي سبز و شاداب براي سراهاي خواهران،تلاش جهت راه اندازي جاده تندرستي مجموعه سراهاي دانشجويي خواهران پيگيري تا تصويب تغيير كاربري طبقه همكف معصوميه به خوابگاه و كمك به جذب اعتبارات جهت تجهيز آن؛ پيگيري جذب بيشتر دانشجويان غير ايراني در سال تحصيلي آتي؛ پيگيري جهت صنعتي سازي رستوران دانشجويي و كمك به ساماندهي اسكان دانشجويان دانشگاههاي دولتي متقاضي خوابگاه و مازاد بر خوابگاههاي ملكي در استان از اقدامات مهمي است كه در سال جاري اين معاونت عزم بر پيشبرد آن دارد.

 

معاون دانشجويي دانشگاه بر برشمردن جهادي همه جانبه در سالهاي اخير توسط دانشگاه بيان كرد:

در ساخت و سازهاي جديد و همچنين برنامه هاي پيش رو مجموعه معاونت اداري و مالي دانشگاه و گروه نظارت بر طرح هاي عمراني زحمات زيادي را متقبل شده اند و اميدواريم در برنامه هاي پيش رو شاهد همكاري، درخشش و توفيقات روزافزون همكاران ارجمند خود باشيم

 

دكتر رهسپار فرد بيان كرد:

تمامي اقدامات فوق در سالهايي انجام شده است كه كشور در بدترين تلاطم هاي اقتصادي در سالهاي اخير واقع گرديده و با توجه به جايگاه دانشجويان و اهل علم بابت قصور در ارايه خدمات و وظايف محوله، از خداوند منان و دانشجويان گرامي و همكاران محترم طلب عفو نموده و از تمامي دانشگاهيان محترم بالاخص رياست محترم دانشگاه بابت همكاري و همراهي در امور فوق سپاسگزارم. اميدواريم خدمات فوق باعث رشد و بالندگي دانشجويان گرامي و كشور عزيزمان ايران گردد.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 489
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما