تازه ها و رویدادها
1394/10/10 پنجشنبه فراخوان پذيرش مقاله در دو فصلنامه پژوهش هاي عمران و محيط زيست JCER از تمامي اساتيد‌گرامي، صاحب‌نظران و دانشجويان درخواست مي شود دستاوردهاي بديع و ارزشمند علمي خود را به منظور چاپ در اين مجله مطابق دستورالعمل هاي مندرج در سامانه الکترونيکي مجله به دبيرخانه مجله ارسال نمايند.

فراخوان پذيرش مقاله در دو فصلنامه "پژوهش هاي عمران و محيط زيست JCER"


با استعانت از خداوند متعال، مجله علمي"پژوهش هاي عمران و محيط زيست" پس از اخذ مجوز از معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد به شماره 93/1299 مورخ 26/1/1393 هماهنگي هاي اوليه براي اخذ مجوز علمي- پژوهشي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري را در دستور کار خود قرار داده است. اين مجله در شروع انتشار، به زبان فارسي و به صورت دوفصلنامه منتشر خواهد شد. در دو فصلنامه "پژوهش هاي عمران و محيط زيست" نتايج پژوهش ها و دستاوردهاي علمي مرتبط با موضوعات مهندسي عمران و محيط زيست انتشار خواهد يافت. اعضاي هيات تحريره و مجموعه عوامل دست اندرکار در دانشگاه قم به طور مستمر پيگير دريافت رتبه علمي پژوهشي براي اين نشريه مي باشند.

لذا به منظور تحقق اهداف دو فصلنامه "پژوهش هاي عمران و محيط زيست"، از تمامي اساتيد‌گرامي، صاحب‌نظران و دانشجويان درخواست مي شود دستاوردهاي بديع و ارزشمند علمي خود را به منظور چاپ در اين مجله مطابق دستورالعمل هاي مندرج در سامانه الکترونيکي مجله به دبيرخانه مجله ارسال نمايند. بديهي است پس از اخذ اعتبار علمي- پژوهشي براي اين دوفصلنامه کليه مقالاتي که در شمارگان قبلي اين مجله به چاپ رسيده اند از اين امتياز برخوردار خواهند بود. علاقه‌مندان مي‌توانند جهت ارسال و پيگيري مقالات و کسب اطلاعات بيشتر در خصوص موضوعات تخصصي دو فصلنامه از طريق همين سامانه اقدام نمايند.

 

 

با احترام، 
--------------------------------------- 
دبيرخانه مجله پژوهش‌هاي عمران و محيط زيست

دانشکده مهندسي، گروه مهندسي عمران، دانشگاه قم

نشاني سايت: http://cer.qom.ac.ir

پست الکترونيک: cer@qom.ac.ir