جمعه 3 فروردين 1397   11:50:45
کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 835884
تعداد بازديد از سايت: 62562861
تعداد بازديد زيرپورتال: 835884
اين زيرپورتال امروز: 97
در امروز: 10516
اين صفحه امروز: 97
سه‌شنبه 16 تير 1394 پايان نامه هاي کتابداري و اطلاع رساني تا 16 تير 1394
کتابداري۱
مطالعه تطبيقي عناصر فراداده هاي نرم افزارهاي کتابخانه ديجيتالي پارس آذرخش و سيمرغ با عناصر فراداده هاي استاندارد دابلين کور و مارک ۲۱/ مليحه دليلي صالح.- به راهنمايي محمدرضا علي بيک.- با مشاوره رضا کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۸۹.
کتابداري۲
ويژگي هاي رابط کاربر در وب سايت هاي فارسي کودکان؛ از ديدگاه دانش آموزان دبستاني شهر يزد/ فاطمه عابدي اردکاني.- به راهنمايي جيران خوانساري.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۸۹.
کتابداري۳
تبيين موانع ارتقاء اصول اخلاق حرفه اي از ديدگاه کتابداران کتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي شهر کاشان/ ليلا هاشمي نسب.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره نرگس خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۸۹.
کتابداري۴
بررسي شبوه هاي بسط پرسش در رفتار جستجوي اطلاعاتي کاربران در موتورهاي جستجو (مطالعه در ميان دانشجوبان تحصيلات تکميلي علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي سراسري شهر تهران)/ سيده زهرا طباطبايي جعفري.- به راهنمايي امير غائبي.- با مشاوره نرگس خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۵
بررسي ويژگي هاي ساختاري و محتوايي پايگاه هاي اطلاعاتي اسلامي در ايران/ مريم رشادتي.- به راهنمايي جيران خوانساري.- با مشاوره نرگس خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۶
نقش کتابخانه هاي عمومي بر سواد اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستاني از ديدگاه دانشجويان کارشناسي دانشگاه يزد/ زهره رئيسي.- به راهنمايي جيران خوانساري.- با مشاوره نرگس خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۷
بررسي فرأيند مديريت مالي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران/ زهرا حقيقي.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۸
ارزيابي برون داد علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه قم و دانشگاه اراک بر اساس شاخص هرش (Hirsch‎)/ بنت الهدي جلالپور.- به راهنمايي محمدرضا علي بيک.- با مشاوره رضا کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۹
بررسي ميزان مطابقت چکيده هاي فارسي مقالات نشريات علمي - پژوهشي حوزه علوم قرآن و حديث منتشره در ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ با استاندارد ايزو ۲۱۴/راضيه سليماني.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره عبدالحسين طالعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۱۰
کتابخانه هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از ديدگاه مديران و کتابداران/ سحر فريدون.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره عبدالحسين طالعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۱۱
بررسي وضعيت و سنجش ميزان رضايت کاربران کتابخانه هاي وابسته به حوزه علميه شهر قم/ راحله احمديان.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره طاهره غلامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۱۲
ارزيابي قابليت هاي بازيابي اطلاعات در نرم افزارهاي علوم اسلامي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي از ديدگاه کاربران کتابخانه هاي علوم قرآن و حديث/ زهرا عزيزي زاويه.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره رضا کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۰.
کتابداري۱۳
ارزيابي و مقايسه کتابخانه هاي ديجيتال اسلامي از ديدگاه رابط کاربر و قابليت هاي جستجو/ نفيسه آذري.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره رضا کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۸۹.
کتابداري۱۴
بررسي ميزان آشنايي طلاب حوزه علميه قم با فناوري وب ۲/ سمانه خويدکي.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- با مشاوره رضا کريمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم کتابداري و اطلاع رساني) ؛ ۱۳۹۱.
 
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۱۵
سنجش هوش فرهنگي و رابطه آن با رضايت شغلي کتابداران کتابخانه‌هاي وابسته به نهاد کتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران/ آسيه موسوي نصرآبادي.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۱۶
سنجش عملکرد مديريت کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاههاي تبريز با استفاده از مدل اي اف کيو ام/ پريسا ميرزايي.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره نرگس خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۱۷
تحليل پراکندگي جغرافيايي و جمعيتي کتابخانه‌هاي عمومي شهر قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (جي آي اس)/ نفيسه آقايي جشوقاني.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۱۸
بررسي ميزان مطابقت کتاب‌هاي مرجع چاپي فارسي کودکان و نوجوانان با معيارهاي موجود (۱۳۹۰ - ۱۳۸۵)/ سکينه فلسفين.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- با مشاوره طاهره غلامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۱۹
ارزيابي اصطلاحنامه‌هاي علوم اسلامي با استاندارد ايزو ۲۵۹۶۴/ زکيه عرب شيباني.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره محمدرضا علي‌بيک.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۰
ارزيابي کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي حوزه علميه قم بر اساس مدل لايب کوال/ سوده يزدان‌پناه.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۱
بررسي درون مايه داستان‌هاي ترجمه شده براي کودکان بين سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ و مقايسه‌ي آنها با اخلاق اسلامي (براساس اصطلاح نامه‌ي اخلاق اسلامي)/ فريده سيفي احمدآبادي.- به راهنمايي مهدي محمدي.- با مشاوره عبدالحسين طالعي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۲
امکان سنجي ايجاد خدمات مرجع الکترونيک در کتابخانه‌هاي دانشگاه شيراز/ رويا بلاغي.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۱.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۳
شناسايي عوامل موثر بر توسعه سيستم کتابخانه ديجيتالي کتابخانه‌هاي مرکزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران/ نيره جعفري‌فر.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۴
بررسي مديريت دانش در کتابخانه‌هاي وابسته به حوزه علميه قم بر اساس مدل بکوويتز و و يليامز/ آزاده زيارتي.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۵
بررسي وضعيت موجود سيتسم مخابراتي کشور در ارتباط با نياز شکبه اطلاع‌رساني کتابخانه‌هاي دانشگاهي/ عليرضا غلامي.- به راهنمايي فاطمه سبکروح.- با مشاوره ناصر رضايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۷۳.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۶
طرح ايجاد شبکه اطلاع‌رساني در مراکز نظامي کشور/ محمدحسين روحاني.- به راهنمايي طاهره علومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربيتي، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۷۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۷
بررسي زمينه‌يابي ايجاد همکاري کتابخانه‌اي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با کتابخانه‌هاي مدارس راهنمايي شهر تهران/ حميرا معنوي.- به راهنمايي طاهره علومي.- با مشاوره روح انگيز جمشيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۷۷.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۸
طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع‌رساني براي کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران/ عليرضا بهمن‌آبادي.- به راهنمايي ماندانا صديق بهزادي.- با مشاوره عباس حري؛ علي شکويي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۷۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۲۹
بررسي ميزان رضايت کاربران از خدمات اطلاعاتي بخش خطي کتابخانه‌ها/ فاطمه رستمي راوري.- به راهنمايي مهدي محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۰
بررسي فرايند ديجيتال‌سازي نسخ خطي در کتابخانه‌هاي شهر قم/ وحيده آقابابايي.- به راهنمايي مهدي محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۱
بررسي مشکلات جستجو و بازيابي تصاوير در موتورهاي کاوش برگزيده مبتني بر ويژگي‌هاي نگارشي زبان فارسي/ هدي هماوندي.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۲
بررسي دسترس‌پذيري نرم‌افزارهاي کتابخانه ديجيتالي بر اساس ايزو ۹۲۴۱/ سعيده جهانگيري.- به راهنمايي يعقوب نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۳
تحليل موضوعي مقالات نشريات علوم قرآني و حديث منتشره بين سال ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰/ اعظم حسيني نسب.- به راهنمايي مهدي محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۴
بررسي عوامل موثر بر اشتراک دانش بين حوزه علميه و دانشگاه مطالعه موردي حوزه علميه يزد و دانشگاه يزد/ فاطمه رعيتي.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۲.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۵
بررسي ضريب دقت و بازيافت مقالات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسي در مقالات فارسي پايگاه‌هاي نورمگز، مگ ايران و اس. آي. دي/ نازيلا رحيم‌پور.- به راهنمايي مهدي محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۶
بررسي جريان اطلاعات در شرکت‌هاي دانش بنياد مستقر در شهر يزد از ديدگاه مديران و کارشناسان/ ساره يزداني.- به راهنمايي عليرضا هويدا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۷
بررسي نيازهاي اطلاعاتي زنان عشاير کوچنده شهرستان کهکيلويه/ زينب سپيدنام.- به راهنمايي مهدي محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
علم اطلاعات و دانش‌شناسي۳۸
بررسي ويژگي‌هاي ظاهري، ساختاري و محتوايي وب‌سايت‌هاي نشريات علمي پژوهشي ايران/ فاطمه آجيلي.- به راهنمايي مهدي محمدي.- با مشاوره جعفر عباداله عموقين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
علم اطلاعات و دانش شناسي۳۹
بررسي مولفه‌هاي خلاقيت در داستان - هاي کودکان منتشر شده بين سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۹۰ بر اساس الگوي گيلفورد/ سمانه مالکي.- به راهنمايي مهدي محمدي؛ عباس حبيب زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
علم اطلاعات و دانش شناسي۴۰
ارزيابي نوشتار: چکيده هاي فارسي با انگليسي پايان نامه‌هاي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس مدل باچا- ژاکوب/ سميه پناهي.- به راهنمايي يعقوب نوروزي؛ اسحق اکبريان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي) ؛ ۱۳۹۳.
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 6331
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

كتابخانه مركزي - معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما